شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

دکتر قاسم غنی

دکتر قاسم غنی

با احترام به نویسندۀ عظیم الشأن باید از ایشان پرسید: بر چه اساسی دکتر قاسم غنی را «در واقع و حقیقت غالباً زبان گویای خود عرفا و صوفیه» شمرده‌اند؟ آیا آثار اهل عرفان موجود نیست که برای فهم سخنان ایشان باید به سخنان یک پزشکِ سیاستمدار استناد کرد؟